Du er her

Vedtægter

Vedtægter for Skolens Venner

Klik her for printvenlig version. 

 

Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner vedtaget på generalforsamling den 4.3.2015.

§l. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er "Skolens Venner" og dens hjemsted er den til enhver tid valgte formands hjemkommune.

§ 2. Foreningens formål

Skolens Venner skal skabe folkelig interesse for og engagement i skolen ved at inspirere, organisere, støtte og hjælpe med at frivillige til at melde sig som ven med en klasse eller skole. Skolens venner hjælper skolerne med støtte i læring og sociale aktiviteter gennem frivilligt arbejde i samarbejde med skolens ledelse, skolebestyrelse, lærere, børn, forældre og pædagoger. Skolens Venner er ambassadører for skolen. Skolens Venner samarbejder med alle skoleformer samt virksomheder og organisationer, som har sammenfaldende interesser med Skolens Venner.

Opgaver:

l. At rekruttere frivillige venner til skolerne.

 1. At udvikle og formidle forskellige former for inddragelse affrivillige i skolernes virke.

 2. At opbygge en ressourcebank over medlemmernes muligheder for at støtte og hjælpe skolerne.

 3. At holde medlemmerne orienteret om Skolens Venners aktiviteter.

§ 3. Organisering

Skolens Venner er en forening, der er organiseret i en landsforening med lokalforeninger. Lokalforeninger skal godkendes af landsbestyrelsen, der referatfører godkendelsen. Godkendelsen er betinget af, at lokalforeninger forpligter sig til at arbejde inden for landsforeningens formål og opgaver. Lokalforeninger er forpligtet til at arbejde inden for de rammer, som besluttes af landsforeningens generalforsamling og/eller landsbestyrelsen. Det kan fx vedrøre procedurer til sikring af kvalitet i arbejdet, fælles kommunikationsstrategi og regnskabsprincipper.

Der afholdes et årligt møde mellem formændene for lokalforeningerne og bestyrelsen for landsforeningen. Dette møde kaldes årsmødet. årsmødet drøftes og besluttes den fælles fremtidige indsats med at fremme Skolens Venners formål og opgavernes fordeling mellem landsbestyrelsen og lokalbestyrelserne.

Stk. 2 Såfremt en lokalforening med baggrund i lokale forhold ønsker supplement til nærværende vedtægt, udfærdiges et bilag til denne, der godkendes af landsforeningens bestyrelse.

Bestyrelsen er forpligtet til at høre lokalforeningerne inden ændring af vedtægten.

Stk. 3 Lokalforeningerne oprettes som afdelinger under Skolens Venners CVR-nummer og med egen bankkonto og bestyrelse.

Stk. 4 Lokalforeningernes kontingent fra privatpersoner indbetales til og tilfalder landsforeningen, mens øvrige indtægter fra fx lokale skoler, organisationer samt § 18 midler og donationer fra lokale interessenter og fonde tilfalder lokalforeningerne.

På den årlige generalforsamling i landsforeningen vedtages, hvor stor en procentsats af lokalforeningernes indtægter, der skal indbetales til landsforeningen som kontingent.

Landsforeningens bestyrelse vil undtagelsesvist kunne opkræve et større beløb hos lokalforeningerne end kontingentbetalingerne udgør. Det kræver dog en forudgående drøftelse med lokalforeningernes formænd.

I tilfælde af at en lokalforening er nødlidende eller mangler økonomi til at udvikle et projekt, kan landsforeningens bestyrelse efter ansøgning yde lokalforeningen et tilskud, såfremt landsforeningens økonomi muliggør dette.

Enkelte eller alle lokalforeninger kan efter aftale på årsmødet medvirke til finansiering af projekter i landsforeningens regi.

Skolens Venner er en "non profit organisation", hvis udgifter søges dækket af midler fra nationale fonde, statslige puljemidler samt sponsoraftaler med landsdækkende organisationer eller virksomheder.

§ 4 Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, skoler, institutioner og organisationer, der går ind for foreningens formål. Såfremt der findes en lokalforening registreres medlemmet her ellers i landsforeningen.

Stk. 2. Indmeldelse og betaling sker via foreningens hjemmeside eller tillandsforeningens kasserer

Stk. 3. Enkeltpersoner, der fungerer som frivillig ven med en skole, behøver ikke at være medlem af foreningen for at være frivillig.

Stk. 4. Deltagelse og stemmeret forudsætter betalt kontingent. Alle medlemmer er berettiget til at deltage med stemmeret til såvel landsforeningens generalforsamling som til generalforsamlingen i den lokalforening, de er tilknyttet.

Stk. 5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

Stk.6. Udmeldelse af Skolens Venner sker ved meddelelse til landsforeningenskasserer. Der vil ikke ske refusion af indbetalt medlemskontingent.

§ 5 Kontingent

Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse for henholdsvis enkeltpersoner og skoler fastsættes på den ordinære generalforsamling i landsforeningen. Kontingent for institutioner og organisationer forhandles aflandsbestyrelsen med den enkelte institution/organisation.

Sker indmeldelse efter l. juli i kontingentåret, betales kun halvt kontingent for resten af året.

§ 6 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab og forslag til det kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling i landsforeningen.

Landsforeningens/lokalforeningernes midler indsættes på bankkonti og anvendes til fremme af foreningens formål.

Lokalforeningerne indsender senest 15. februar et revideret regnskab til landsforeningen. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Der er egen revision i lokalforeningerne. De pågældende revisorer må ikke sidde i bestyrelse (eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem).

Fra og med årsregnskabet 2015 revideres landsforeningens årsregnskab af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 7 Tegning og hæftelse

Formand og næstformand varetager den daglige ledelse af landsforeningen hhv lokalforeningerne, og samtlige bestyrelsesmedlemmer kan efter aftale med formanden repræsentere foreningen over for myndigheder og organisationer og efterfølgende orientere bestyrelsen.

Stk. 2 Hverken landsforeningen eller lokalforeningerne hæfter for hinandens gæld.

Stk. 3 For landsforeningens økonomiske forpligtelser hæfter alene landsforeningens formue. For lokalforeningernes forpligtelser hæfter alene den konkrete lokalforening, der har entreret i forhold til forpligtelsen og kun med lokalforeningens formue.

Stk. 4 Foreningens medlemmer, herunder bestyrelserne, har ikke nogen personlig hæftelse for de på landsforeningen/lokalforeningerne hvilende forpligtigelser. Bestyrelsernes medlemmer skal dog være opmærksom , at man som bestyrelsesmedlem kan pådrage sig ansvar ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilskrives bestyrelsesmedlemmet som forsætligt eller grov uagtsomhed.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er lokalforeningernes hhv. landsforeningens højeste myndighed og afholdes hvert år i hhv. primo februar og ultimo marts måned. Dato og sted for næste års generalforsamling fastlægges på generalforsamlingen året før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsorden udsendes 14 dage før generalforsamlingen og godkendes på generalforsamlingen.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i landsforeningen og lokalforeningerne skal mindst

indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse afendelig dagsorden Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse a f bestyrelsens beretning Behandling afindkomne forslag
 • Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Vedtagelse og fastlæggelse af næste års budget og kontingent* Vedtagelse af bidragssats for lokalforeningerne*
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisor/er og revisorsuppleant
 • Dato og sted for næste års generalforsamling
 • Eventuelt

*Gælder kun for landsforeningens generalforsamling

§ 10 Stemmeret og afstemning

Medlemmerne har hver l stemme. Organisationer, institutioner og skoler har ligeledes hver l stemme og betragtes som l medlem.

Der kan stemmes pr. fuldmagt

Et medlem kan højst medbringe fuldmagt fra 2 andre medlemmer. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen ved afstemningen om forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af lands- eller lokalforening.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages ved landsforeningens generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen dog ske skriftligt.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i landsforeningen hhv lokalforeninger afholdes, når et flertal af pågældende bestyrelse eller mindst 1/3 afde tilknyttede kontingentbetalende medlemmer forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig redegørelse for ønsket. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 hverdage efter anmodningen. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 12 Bestyrelserne
Landforeningens og lokalforeningernes daglige ledelse er bestyrelserne, der består af hhv. 7 og 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelserne vælges for 2 år ad gangen. Valget er et personvalg og ikke efter funktioner i bestyrelsen. 4 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelserne konstituerer sig selv efter valget hvert år.
For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen a f bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde afstemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 13 Eksklusion

Landsforeningens bestyrelse kan indstille til generalforsamlingen, at en lokalforening ekskluderes, hvis den ikke arbejder i overensstemmelse med Skolens Venners formål, groft misligholder sine forpligtelser i forhold til økonomi og regnskab eller tilsidesætter hensynet til en god og konstruktiv dialog med skolen, dens lærere og andre ansatte samt elever.

Generalforsamlingen skal tage forslaget til eksklusion til beslutning på en ordinær eller ekstraordinære generalforsamling.

Landsforeningens bestyrelse og lokalafdelingernes bestyrelse kan ekskludere enkeltpersoner, såfremt vedkommende ikke arbejder i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 14 Opløsning af landsforening og lokalforening

Landsforeningen og en lokalforening kan kun ophæves, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer for det samt at nedlæggelsen efterfølgende bekræftes ved simpelt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem forlanger deL skal afstemningen dog ske skriftligt

Evt. midler ved landsforeningens og en lokalforenings ophør fordeles til frivillige aktiviteter indenfor foreningens fom1ål.

Evt. midler fra en opløst lokalforening indsættes landsforeningens konto.

Ændringer til vedtægten vedtaget generalforsamlingen den 4. marts 2015.