Du er her

Skolevenaftale


                                                                                                                                Redigeret 16.8.2016

Skolevenaftale

Aftale mellem:                                                                                                         

Skolens Navn/skolens leder:                  

 

Den frivillige skolevens navn:               

 

Navn og kontaktoplysninger for den eller de lærere, som skolevennen samarbejder med på skolen:           

 

 

1.     Meddelelse om afbud

I situationer, hvor skolen må ændre i det aftalte program fx ved lærerens fravær, giver skolen/læreren skolevennen besked om dette hurtigst muligt.

Såfremt skolevennen måtte få behov for at melde afbud til et aftalt fremmøde, skal dette ske til skolens kontor på telefon XXXX XXXX eller til læreren så tidligt som muligt.

2.     Skolevennens opgaver:

Her skal i hovedtræk indskrives de opgaver og aktiviteter, som skolen og skolevennen er enige om, samt skolevennens forhold i de situationer, hvor lærerens undervisning dækkes af vikar. Der skal ligeledes indskrives rammer for periode og forventet tidsforbrug.

3.     Skolevenners rettigheder:

Skolevennen har adgang til skolen, skolens personalerum og kaffeordning.

Her kan indskrives andre rettigheder som aftales, f.eks. lån af undervisningsmaterialer, adgang til dele af skolens intranet med mere.

4.     Loyalitetsforpligtelse:

En skoleven er forpligtet til at være loyal over for skolen og dens ansatte på linje med den loyalitetsforpligtelse, der påhviler alle ansatte.

5.     Tavshedspligt:

En skoleven har samme tavshedspligt, som der påhviler de ansatte, da man som ven med en skole kan få indsigt i børns og deres forældres liv, hvilket ikke må videregives til 3. person. Ved den mindste tvivl om grænserne for tavshedspligten, skal skolevennen rådspørge læreren og/eller skolelederen. Tavshedspligten ophører ikke med ophør af hvervet som skoleven.

6.     Indberetningspligt

En skoleven skal fortælle den relevante lærer eller skoleleder, hvis vedkommende erfarer, at et barn ikke trives eller har behov for særlig opmærksomhed eller omsorg.

7.     Forsikring 

"Hvis en frivillig skoleven fra Skolens Venner kommer til skade i sit frivilligjob på skolen, er skolevennen omfattet af skolens arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at skolen skal anmelde skaden til skolens arbejdsskadeforsikring. En eventuel erstatning vil så blive vurderet efter disse regler. Det er her afgørende, at der er udarbejdet en 'venskabsaftale', hvor det konkret er anført, hvilke opgaver den frivillige udfører på skolen, og hvem den frivillige er under instruktion af i udførelsen af opgaverne.

Hvis skolevennen kommer til at lave skade på ting på skolen (uanset om skaden sker på skolens ejendom eller en elev/ansats ejendom) gælder skolens ansvarsforsikring ikke. Skolen er selvfølgelig forpligtet til at erstatte elevens/den ansattes skade, men kan efterfølgende gøre krav gældende hos den frivillige. Landsforeningen Skolens Venner har tegnet en ansvarsforsikring for frivillige skolevenner, der er medlem af foreningen. Denne forsikring dækker eventuelle krav, hvis du ikke selv har en ansvarsforsikring.  

Nogle kommuner har i dag tegnet ansvarsforsikring for de frivillige i kommunen (foreninger omfattet af kommunens frivilligcenter). Hvis kommunen har tegnet en sådan forsikring gælder den indtil 31. juli 2017. Det er nemlig i foråret 2016 blevet præciseret af ministeren, at kommuner ikke har hjemmel til at tegne sådanne forsikringer. Ministeren har dog sat i udsigt, at der inden sommeren 2017 vil blive gennemført en lovhjemmel, så alle kommuner fremover vil kunne tegne sådanne ansvarsforsikringer."  

8.     Frivilligt contra lønnet arbejde

Skolevenner arbejder frivilligt og ulønnet på skolen, og må aldrig erstatte en pædagog eller lærer. I nødstilfælde kan en skoleven, såfremt vedkommende selv ønsker det, varetage en vikaropgave, men skal i så tilfælde aflønnes med normal tarif for vikararbejde.

9.     Læreren bestemmer

En skoleven skal respektere, at det er læreren, der leder og bestemmer fagligt såvel som pædagogisk.

10.  Børne- og straffeattest

Skolen sørger for at indhente børne- og straffeattest på skolevennen hos politiet.

11.  Ambassadør for skolen

En skoleven forventes at være ambassadør for skolen og dens ansatte og derigennem bidrage til at styrke respekten for skolen.

12.  Ophævelse af venskabsaftalen:

Venskabsaftalen kan både fra skolevennens og fra skolens side til enhver tid ophæves uden nærmere begrundelse, hvis en af parterne ikke længere ønsker venskabsrelationen.

 

Parterne bør dog sørge for gensidig information samt underrette lokalforeningen om aftalens ophør. 

 

Dato:

 

 

___________________________                                                               _________________________

Skolens leder                                                                                   Skoleven