Du er her

Formål

 

Statement: Frivilligt arbejde kan og skal aldrig erstatte fagprofessionelt personale.

Formål: (mission)  At gøre skolen til et vigtigt anliggende for alle  

Fremtidsmål: (vision)  At gøre store dele af befolkningen til aktive deltagere i skolen

 • Ad formål:

Foreningens formål er at gøre befolkningen til aktive deltagere i skolen. Skolens Venner skal skabe folkelig interesse for og engagement i skolen ved at inspirere, organisere, støtte og hjælpe med at få frivillige til at melde sig som ven med en klasse eller skole. Skolens venner hjælper skolerne med støtte i læring og sociale aktiviteter gennem frivilligt arbejde i samarbejde med skolens ledelse, skolebestyrelse, lærere, børn, forældre og pædagoger. Skolens Venner er ambassadører for skolen. Skolens Venner samarbejder med alle skoleformer samt virksomheder og organisationer, som har sammenfaldende interesser med Skolens Venner.

 

Organisering:

Skolens Venner er en selvstændig forening, styret af en generalforsamling og en valgt bestyrelse. Skolens Venner er organiseret i en landsforening med kontaktpersoner over hele Danmark.

 

Aktiviteter:

 • At rekruttere frivillige venner til skolerne.
 • At udvikle forskellige former for inddragelse af frivillige i skolernes virke.
 • At opbygge en ressourcebank over medlemmernes muligheder for at støtte og hjælpe skolerne.
 • At holde medlemmerne orienteret om udviklingen på skolerne i lokalområdet.  
 • At deltage i udviklingen af skolernes virke og forhold

 

Organisering mm. af aktiviteterne:

Ad 1: Der oprettes en hjemmeside, hvor man kan klikke sig ind på det område, man bor i. Her finder man korte beskrivelser af de skoler i lokalområdet, der har tilmeldt sig Skolens Venner, og som gerne vil have frivillige venner.

Ad 2: Skolens Venner indsamler eksempler på, hvordan forskellige skoler bruger frivillige og iværksætter sammen med skolerne udviklingsprojekter til at skabe og afprøve nye måder at bruge frivillige på. Ud fra dette materiale laver Skolens Venner inspirationssider, hvor man kan få ideer til, hvordan man skaber det bedste samarbejde mellem skolerne og de frivillige.

Ad 3: Foreningen opbygger en liste over medlemmer, der gerne vil tilbyde frivilligt arbejde. Listen indeholder oplysninger om medlemmets kvalifikationer, kompetencer og hvor megen tid, de kan bruge.

Ad 4: Skolens Venner arbejder på at rekruttere frivillige til at samarbejde med skolerne gennem opsøgende arbejde i forskellige fora, gennem omtale af foreningen og dens formål i medierne og gennem foreningens hjemmeside.

Ad 5: Foreningen kan deltage i udviklingen af skolernes virke og forhold.

 

Procedure for, hvordan man bliver ven med en skole:

På foreningens hjemmeside kan man melde sig som ven til en skole, og skolerne kan melde sig som interesserede i at få frivillige venner. Når man ansøger om at blive frivillig ven med en skole, udfylder man et skema med en række CV oplysninger. Når en skole melder sig som interesseret i at få frivillige venner, beskriver skolen i kort form sig selv og evt. hvilke klasser og fag, den søger venner til på foreningens hjemmeside. Når Skolens Venner har modtaget en ansøgning om at blive ven med en skole, sender foreningen besked til den eller de skoler, som den frivillige ønsker at blive ven med. Skolen screener derefter vedkommende (børneattester, kemi med de pågældende lærere der skal samarbejde med vennen osv.) og indgår efterfølgende en aftale (en formular fra skolens venner) med den frivillige. Skolen forpligter sig til en gang om året at sende en kort status til Skolens Venner om, hvordan de anvender de frivillige og hvilke tiltag, der har haft størst succes. Skulle en skole ønske at afslutte samarbejdet med en frivillig, skal skolen give Skolens Venner besked samt en begrundelse for baggrunden for ophøret af samarbejdet med den frivillige.

 

Hvad kan skolens ven lave i skolen?

Projektet kan antage mange forskellige former. Nedenstående er eksempler på, hvad skolens ven kan deltage i:

 • Deltage i hverdagens lektioner, hvor der er behov
 • Være en støtte i frikvartererne
 • Benyttes i lektiecafeer
 • Bruges som samtalepartner med eleverne Læsemakker med elever, der har særlige behov
 • Deltage på ekskursioner og i udeskoleaktiviteter
 • Fortælle eleverne historier fra "gamle dage"
 • Bruges som "interview - offer" af eleverne
 • Spille med i klassens teaterstykker eller hjælpe med opsætning
 • Blive ven med en klasse

 

Bliv ven med en skoleklasse:

Læreren er ”leder” for klassen. Skolens Ven skal være en støtte der bistår elever og lærere. Skolens ven kan aldrig være alene med klassen. Pensionister, studerende og andre borgere med tid, lyst og energi kan melde sig som ven med en skoleklasse. Lærere eller lærerteams kan rekvirere en eller flere venner til deres klasser. Omfanget kan strække sig fra, at de frivillige forpligter sig til deltagelse én gang om året, til at de deltager oftere fx et bestemt antal timer om ugen. Der indgås en venskabsaftale med skolen/klasserne med følgende punkter:

 • Det aftales hvilke, og i hvor mange aktiviteter/timer klassens ven deltager.
 • Klassens ven gives adgang til klassens forældreintra, så klassens ven fx kan følge med i elevernes ugeplan.
 • Klassens ven har i sin ansøgning om at blive ven med en klasse redegjort for sin baggrund og sine interesser samt andre kompetencer.
 • Aftalen må gerne være flerårig, fx at man som ven følger en klasse i hele indskolingen med mulighed for at fortsætte venskabet gennem hele skoleforløbet.
 • Klassens ven giver kommunen/skolen tilladelse til at indhente evt. nødvendige attester.
 • Klassens ven er omfattet af kommunens/skolens arbejdsgiveransvarsforsikring. 

Udeskole: Her kan frivillige være med til at muliggøre udeskoleaktiviteter ved at deltage i aktiviteterne og hjælpe læreren med at holde styr på eleverne i uderummet.

Læsemakker: Her kan frivillige efter instruktion af en lærer være med til at hjælpe elever, der har svært ved at bryde læsekoden.

Store fortælledag: Her kan frivillige både være fortællere (historier fra en svunden tid), men også være publikum til elevernes fortællinger og hjælpe elever med at blive gode fortællere.

Deltagelse i naturvidenskabsfestivalen: Her kan frivillige med interesse for og kompetencer inden for naturvidenskab hjælpe skolerne med at skabe den årligt tilbagevendende naturvidenskabsfestival gennem et samarbejde med skolens naturfaglige lærere Skolernes motionsløb: Her kan frivillige være poster og hjælpe med at gennemføre løbet

Unge forskere: Her kan frivillige med interesse for forskning eller opfindelser være med til at inspirere og hjælpe elever, der ønsker at deltage i "Unge Forskere".

Skolekomedier: Her kan frivillige hjælpe elever med at lære deres roller, lave kulisser mv.

Temauger på skolen: Her kan frivillige f.eks. hjælpe med at få alle eleverne aktiveret i forbindelsen med temaugen.

Lejrsskoler: Her kan "ekstra hænder" gøre en forskel for afvikling og udbytte af turen.

Erhvervs-rollemodeller: De frivillige kan stille sig til rådighed som rollemodeller fra hele det danske erhvervsliv. Fx kan en pensioneret elektriker, sekretær eller lagerarbejder fortælle om sit fag og hvordan deres liv og arbejdsliv har været.

Åben Skoledag: Ved ”åbent hus” arrangementer kan forældre og andre interesserede møde de frivillige og høre om, hvordan det er at være frivillig ven med en klasse.

Initiativ gruppen:

Thøger Johnsen – tidligere lærer, seminarielektor og rektor

Lise Hogstad – tidligere administrationschef samt stifter og formand for Landsforeningen for Skolesekretærer

Carsten Hogstad – tidligere lærer, skoleleder og forvaltningschef